TÜZÜK
BÖLÜM A
GENEL HÜKÜMLER

Madde 1-DERNEĞİN İSMİ: Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği

Madde 2- DERNEĞİN MERKEZİ: Dr. Niyazi Manyera Sokak. No 18 -- 20 ( B.N. Devlet Hastanesi Arkası Yeni Poliklinik Binası Yanı)Ortaköy Lefkoşa'dır.
Gerekli görülecek yerleşim birimlerinde şubeler açılabilir. Şube oluşturulması konusunda yönetim kurulu yetkilidir.

Madde3-DERNEĞİN AMAÇLARI

 • Memleketimizdeki özürlüleri tesbit etmek.

 • Özür ve özürlülüğün oluşturduğu engelerin kaldırılması yönünde çalışmak. Kamuoyu oluşturmak.

 • Sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak.

 • Özürlülere gerekli tedavi ve rehabilitasyonun sağlamasına öncülük etmek, bu hizmetlerin sunulacağı tesisleri oluşturmak ve katkı sağlamak.

 • Özürlü çocuk sahibi ailelere çocuklarının yetiştirilmesinde ve eğitiminde yardımcı olmak,gerekli bilgi ve donanımı sağlamak.

 • Özürlülere her türlü maddi ve manevi desteği sağlamak ve / veya sağlanması için uğraş vermek.

 • Özürlülere yönelik spor faaliyetlerini ülkemizde de yerleştirmek ve yaygınlaştırmak.

 • Yürütülecek tüm faaliyetleri "Şansların eşitlenmesi" ilkesi çerçevesinde yürütmek. Leyhte veya aleyhte her türlü ayrımcılığa karşı yasal mücadele yürütmek.

 • Bu amaçlar doğrultusunda çaba harcayan kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, destek vermek, destek almak.

Madde 4-ŞUBELERİN OLUŞUMU VE İDARE ŞEKLİ

Dernek Başkanı'nın atayacağı ;
1. Başkan,
2. Asbaşkan
3. Sekreter
4. Mali İşler Sorumlusu
5. Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu
6. Sanat Kültür ve Sosyal Faaliyet Sorumlusu
ve üç faal üyeden oluşur
Bölgesel temsiliyetleri vardır.

Madde 5-ŞUBE LERİN GÖREV VE YETKİLERİ

 • Bölgelerindeki ortopedik özürlülerin sorunlarını tesbit etmek

 • Bölgelerindeki özürlülerle merkez arasında irtibatı sağlamak

 • Derneğin ,bölgelerinde tertipleyeceği sosyal ve kültürel faaliyetlerin organizesini sağlamak.

 • Özürlü sorunlarını bölgelerindeki yerel mercilere iletmek ve çözüm arayışlarını katkı sunmak.

 • Şubeler cari hesaplarında merkez yönetim kurulunun öngöreceği miktarı aşmayan rakamları cari hesabında tutabilir ve cari harcamalarını bu hesaptan karşılayabilir.Öngörülen miktarın dışındaki meblağları merkez hesaba aktarmak zorundadır.

 • Gelir ve giderleri için kayıt tutmak zorundadır.

 • Kullanacakları evrak , makbuz v.s. merkez tarafından verilir. Ayrıca makbuz vs. basamazlar.

 • Gelir ve giderleri merkez yönetim kurulu Mali İşler Sorumlusu ve Başkan tarafından denetlenir.
 • Tüm şubeler, hesaplarını dernekçe ilan edilen Genel kurul tarihinden en az 15 gün önce denetime sunmak zorundadır.

Madde 6- DERNEĞİN ÜYELERİ

a)Asil üyelik b) Fahri üyelik

a)Asil Üyeliğin kazanılması koşulları:
1)Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olan ve derneklere üye olabilme vasfına haiz K.K.T.C yurttaşı gerçek kişiler aşağıdaki şartlarının tümüne birden sahip olmaları şartıyla derneğe üye olabilirler.

2)Üyelik formunu imzalayıp yönetim kuruluna sunmak ve kayıt bedeli olan 100 TL ödenti yapmak

3) Derneğin amaçları doğrultusunda çalışmayı kabul etmek .

4)Yönetim Kurulunun, müracaat tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tasvibini almak.

5)Genel kurulca belirlenen yıllık aidat miktarı 100 TL'yi bir seferde veya aylık 10 TL ödenti şeklinde ödemek.

6) 18 yaşından küçük özürlüler de üye kayıt edilebilirler ancak 18 yaşına kadar ebeveyinlerinden birisi tarafından temsil edilirler.

b) Fahri Üyeliğin kazanılması koşulları:
1)Derneğe üye olmak evsafına haiz olmayıp da dernek amaçlarının gerçekleşmesine büyük hizmeti geçmiş kişiler (Yurttaşlığına bakılmaksızın)

2) Derneğe yakın ilgi gösteren gerçek veya tüzel kişiler,yönetim kurulundan herhangi bir üyenin teklifiyle ve yönetim kurulunun onaylaması halinde fahri üyeliğe kabul edilir.

Madde 7- ÜYELERİN HAK VE ÖDEVLERİ

a)Asil üyeler, seçme ve seçilme hakkına sahiptirler.

b) Fahri üyeler, genel kurul toplantılarına katılabilirler ve söz hakları vardır, ancak seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler.

Madde 8-ÜYELİĞİN YİTİRİLMESİ

 • Derneklere üye olabilme ehliyetini yitirmiş olmak

 • Üyenin istifası ile

 • Disiplin kurulu kararı ile

 • Ölüm veya sağlık nedeniyle

 • Yıllık aidatını ödememesi ve yönetim kurulunun bu konudaki yazılı talebini reddetmesi veya cevapsız bırakması halinde yönetim Kurulu kararı ile

Madde 9-DERNEK ŞU KAYIT VE DEFTERLERİ TUTAR

1)Üye kayıt ve sicil kartları

a-Üyenin ismi , soyadı , doğum yeri ve tarihi , özür durumu , tahsili , mesleği, kimlik kartı no'su , ilgi duyduğu kültür ve spor dalı .
b- Ev ve iş adresi varsa telefon numarası .
c- Giriş Tarihi , üyelik şekli , üye no'su, aktif görevi , ayrılma şekli ve tarihi.

2)Gelir ve gider defteri (gelirler için makbuz , giderler için tediye veya ödeme fişi) ( muhasebe kayıt ve işlemleri bilgisayar ortamında da yürütülebilir.)
3)Karar defteri

a- Genel kurul kararları defteri
b-Yönetim kurulu kararları defteri (tarih ve sayı sırası ile)

4)Gelen ve Giden Evrak defteri

a-Gelen evrağın aslı , giden evrağın kopyası dosyasında saklanır ve deftere kaydolunur.

Madde 10-YÖNETSEL VE DENETSEL KURULLAR

 • Genel Kurul

 • Yönetim kurulu

 • Denetleme Kurulu

 • Disiplin Kurulu

Madde 11-GENEL KURUL DERNEĞİN EN YÜKSEK ORGANIDIR

Genel kurul derneğe kayıtlı ve dernek tüzüğünde belirtilen niteliklere uygun ve dernek tüzüğü koşullarının aynen yerine getiren üyelerden oluşur. Genel kurul aşağıda belirtilen konularda karar almaya yetkilidir.

 • Derneğin başkanını seçmek

 • Denetleme kurulunu seçmek

 • Disiplin kurulunu seçmek

 • Dernek tüzüğünün tümünü veya bir kısmını değiştirmek

 • Derneğe gerekli taşınmaz mal satın alınması için ve / veya mevcut gayrimenkul malların satılması için yönetim kuruluna yetki vermek

 • Yönetim kurulu ile denetleme kurullarının yıllık raporlarını görüşerek karara bağlamak

 • Yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programını ve bütçeyi görüşüp karara bağlamak

 • Derneği feshetmek

Genel kurul kararları genel kurul karar defterine işlenir ve genel kurul başkanı ve sekreterleri tarafından imzalanarak tasdik olunur.

Madde 12-OLAGAN VE OLAGAN ÜSTÜ GENEL KURUL

a)Genel kurul dernek başkanının çağrısı üzerine olağan ve olağan üstü olmak üzere iki türde toplanır.

1-Olağan genel kurul her yıl Nisan ayı içerisinde başkan tarafından toplantıya çağrılır.Olağan genel kurulda başkan , denetleme kurulu ve disiplin kurulu seçilir. Gelir-gider bilançosunun başkan ve/veya Mali işler sorumlusu tarafından sunulması ve aklanması ,faaliyet raporunun sunulup aklanması ve diğer gündem maddeleri ile dilek ve temenniler görüşülür.

2-Olağan üstü genel kurul şu durumda toplanır:
a) Oy hakkı olan dernek üyelerinin 1/5 inin dernek başkanlığına sunacakları yazılı istek üzerine
b)Başkanın talebi durumunda

c)Yönetim kurulunun gerekli gördüğü durumlarda yönetim kurulu üyelerinin 2/3 ünün olumlu oylarıyla

d) Başkanın istifası halinde

e) madde 12- a,b ve c şıklarında de belirtilen durumlarda başkan, başkanın istifası halinde ise asbaşkan üyeleri en geç 30 gün içerisinde olağanüstü genel kurula çagırmakla yükümlüdür. Olağan üstü genel kurul, başvuru yapıldığı tarihten itibaren 30gün içerisinde yapılmak zorundadır.Bunun gerçekleşmemesi durumunda başkan ve mevcut yönetim kurulu yasal yetkisini yitirmiş olur. Derneğin genel kurulunu gerçekleştirmek yetkisi en son genel kurulu yöneten Divan Kuruluna geçer.

f) Olağanüstü genel kurul toplantısında yalnızca toplantı konusu gündemdeki önerge görüşülür. Görüşülmesi istenen başka önerge ortaya atılırsa mevcut üye sayısının ancak 2/3 ünün imzası ile gündeme ilave edilerek görüşülür.

BÖLÜM B

Madde 13-GENEL KURULUN TOPLANMASI VE GÖRÜŞME ŞEKLİ

a)Başkan, toplantı tarihinden 15 gün önce günlük bir gazeteye üyelere hitaben çağrı ilanı vermek tüm üyelere toplantıyı bir mektupla bildirmek kaydı ile genel kurula çağrıda bulunur.

1-Bu çağrıda toplantı yeri ,tarihi, saati ve gündem bildirilir.
2-Posta hatası veya herhangi bir yanlışlık nedeniyle herhangi bir üyenin habersiz kalması genel kurulun meşruluğunu etkilemez.

Toplantı saatinde çoğunluk sagğanmadığı taktirde toplantı yarım saat ertelenir.Yarım saat sonra toplantıya nisap aranmadan geçilir.Ancak toplantının yapılabilmesi için en az yönetim ve denetim kurullarının toplam üye sayısına eşit üyenin toplantıda hazır olması şarttır..Aksi taktirde toplantı 15 gün sonraya ertelenir ve çağrı günlük bir gazetede yeniden duyurulur.

Her üyenin bir oy hakkı vardır.Oylama gizli veya açık,dökümü (sayımı) açık yapılır.oylama sonuçlarında eşitlik olması halinde divan başkanının oyu iki oy sayılır.

Genel kurul toplantısını yönetim kurulu başkanı veya sekreter açar ve toplantıyı yönetecek olan bir başkanla iki sekreterden oluşacak olan divan kurulu seçimi yapılır.

Madde 14- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Tüzük değişikliği genel kurula katılan üye sayısının 2/3'ünün olumlu oyu ile gerçekleşebilir.

Madde 15- DERNEK BAŞKANININ SEÇİMİ
Dernek başkanı bir yıllık süre için genel kurul tarafından seçilir. Dernek başkanı yönetim kurulunun ve yürütmenin başıdır.

Madde 16- YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU
Dernek Başkanı tarafından atanan 11 asil üyeden ve 3 faal üyeden oluşur.
Görev bölümü şöyledir:

 • Başkan

 • Asbaşkan

 • Sekreter

 • Mali işler sorumlusu

 • Sanat ve kültür faaliyetleri sorumlusu

 • Sosyal faaliyetler sorumlusu

 • Spor faaliyetleri sorumlusu

 • Basın Yayın ve Halkla ilişkiler sorumlusu

 • Hukuk işleri sorumlusu

 • Uluslararası ilişkiler sorumlusu

 • Projeler Sorumlusu

 • 3 Faal üye

Faal Üyelerin toplantılara katılma mecburiyetleri yoktur ve toplantı nisabına dahil değildirler. Ancak katıldıkları toplantılarda oy ve söz hakları vardır ve karar nisabına dahildirler.

Madde 17- BAŞKAN VE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Derneği temsil etmek

1-Derneğin temsiliyeti yetkisi başkanındır. Onun yokluğunda yerine asbaşkan vekalet eder.

2-İdari işlerde başkanın imzası geçerlidir.

3- Başkan tarafından veto edilen kararlar ancak genel kurul kararı ile uygulanabilir.

4-Mali işlerde başkan ve mali işler sorumlusunun veya başkan ve asbaşkanın birlikte imzaları geçerlidir.Başkanın yokluğunda yazılı vekalet vermesi durumunda yerine asbaşkan vekalet eder ve başkanın yetkilerini kullanır. Her iki durumda da Genel Kurula karşı başkan sorumludur.

 • Tüzük kuralları ile genel kurul kararlarını uygulamak

 • Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için çalışmak

 • Tüzük gereğınce genel kurulu olagan ve olaganüstü toplantıya çağırmak.

 • Derneğin amaç ve tüzüğüne aykırı hareket eden propaganda yapan veya yaptıran üyeleri displin kuruluna sevketmek.

 • Boşalan disiplin kurulu üyeleri yerine yedek üyelerden birini atamak.

 • Faaliyet raporunu hazırlayıp genel kurula sunmak.

 • Aslı üyelik için yapılan üyelik müracaatlarını inceleyip karara bağlamak.

 • Şeref üyeliği vermek

 • Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarını yönetmek,taşınır mal satın almak.

 • Bütceyi uygulamak ,tüzüğün ve genel kurulun vereceği diger yetkilere dayanarak harcamalarda bulunmak.

 • Derneğe memur ve hizmetli alarak maaş ve ücretlerini saptamak.

 • Derneğin gelişmesi ve daha geniş kitleye hizmet verebilmesi için yeni şubeler veya temsilcilikler oluşturmak.

 • Dernek parasının muhafazası için bankaya hesap açtırmak.

1-Açılacak hesaptan başkan ve mali işler sorumlusunun ve/veya başkan ve asbaşkanın birlikte imzaları ile para çekilebilir. Başkanın yazılı yetki vermesi durumunda asbaşkan ve mali işler sorumlusunun birlikte imzaları ile de mali işlem yapılabilir. Her halukarda mali işlemlerde; başkan, asbaşkan veya mali işler sorumlusu üçlüsünden ikisinin birlikte imzaları şarttır.

2- Yönetim Kurulu üyeleri ve/veya tahsilat işleri yürüten personel, dernek adına makbuz mukabili tahsil ettikleri parayı en geç bir ay içerisinde dernek veznesine teslim etmekle yükümlüdürler. Veznedarlık işlerini yürüten kişi ise tahsil ettiği parayı en geç bir hafta içerisinde derneğin bankadaki cari hesabına yatırmak zorundadır.

3-Cari harcamalar için kasada en fazla 300.- TL nakit tutabilir.

Derneğe ait defterleri tutmak (Yönetim kurulu kararları tarih ve sayı no'su ile birlikte karar defterine yazılır ve karar başkan ve diğer üyeler tarafından imzalanır)

Madde 18-YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

a) Yönetim kurulu 15 günde birden az olmamak kaydı ile uygun göreceği zamanlarda toplanır.Yönetim kurulu nisabı 6 kişidir (6 asil üye).Kararlar hazır olanların çoğunluğu ile alınır.Eşitlik halinde başkanın oyu çift sayılır.Arka arkaya mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi üyelikten çekilmiş sayılır ve yerine başkan tarafından yeni üye atanır.


Madde 19-DENETLEME KURULU ; SEÇİMİ ,GÖREV VE YETKİLERİ
Denetleme kurulu asli üyeler arasında bir yıl süre ile çalışmak üzere Seçilen iki asil ve bir yedek üyeden oluşur. Genel Kurulun uygun görmesi halinde denetleme kurulu profesyonel muhasebe bürolarından da atanabilir.

Genel Kurul aksine bir karar oluşturmadığı sürece K.T. Ortopedik Özürlüler Derneği'nin denetleme işlemleri profesyonel bir Muhasebe Ofisi tarafından yürütülür. Ancak bu kararın genel kurulca her yıl yeniden onaylanması esastır.

Görev ve yetkileri:
a) Derneğe en uygun yasal muhasebe ve kayıt sistemini oluşturmak ve denetlemek.

b) Derneğin gelir ve gider işlemlerini ve evraklarını aylık denetime tabii tutmak ve gelir -- gider bilançolarını hazırlamak ve yönetim kurulu'nun bilgisine sunmak

c) Dernek hesaplarına ait yıllık gelir gider bilançosunu ve denetleme raporunu genel kurulun bilgisine sunmak

d) Denetleme kurulu üyeleri derneğe ait tüm mali evrak ve hesaplara erişme, bilgi alma ve denetleme yetkisine sahiptir.

Madde 20 - DISIPLİN KURULU

a) Oluşumu:
1-Genel kurul tarafından bir yıl süre ile görev yapmak üzere asıl üyeler arasından seçilen 3 asil ve 2 yedek üyeden oluşur.

2-Disiplin kuruluna aday olacak asli üyelerin başvuru tarihinde 25 yaşını doldurmuş olmaları koşuldur.

3-Disiplin kurulu toplanamaz duruma düştüğünde veya her hangi bir üyesinin istifası halinde yenisi seçilene kadar görev yapmak üzere başkan ve asbaşkanın hazır bulunacağı yönetim kurulu toplantısında seçilen üyelerden tamamlanır.

Çalışma Yöntemi:

1-Disiplin kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan ve bir sekreter seçer ve yönetim kuruluna bildirir.

2-Dısıplın kurulu üyeleri dernekteki diğer organlarda görev alamaz.

3-Disiplin kuruluna verilen üye en geç 30 gün içerisinde yazılı savunmasını disiplin kuruluna iletmekle mükelleftir.

4-Disiplin kurulunun toplanma sayısı ve karar sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

c)Disiplin kurulundaki işlemler:
1-Yönetim kurulu oy çokluğu ile herhangi bir üyeyi disiplin kuruluna sevketmeye yetkilidir.

2-Asil veya fahri üyelerin disiplin kuruluna sevki için en az 5 asli üyenin yazılı önerisi ve yönetim kurulunun tasvibi gereklidir.

3-Başkanın disiplin kuruluna sevkedilmesi için genel kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin 2/3 ünün yazılı önergesi ve yine aynı şekilde 2/3 ünün lehte oylarıyla mümkün olabilir.

4-Disiplin kurulu ceza isteyen organın veya üyelerin istemi ile bagımlı değildir.

5-Savunmaya çağrı yazılı olur. Bu yazıda kovuşturmaya konu disiplin suçu ile uygulanması istenen disiplin cezası belirtilir. Savunma yazılı olur. Savunma, savunmaya çağrı yazısından itibaren en geç 30 gün içerisinde disiplin kuruluna ulaşılmalıdır.Aksi halde savunma hakkından vaz geçilmiş addolunur.

6-Disiplin kurulu kararları kesindir.Ancak genel kurul kararı ile yeniden görüşülebilir.

7-Disiplin kurulu kararları gerekçeli olur ve alınmasından itibaren en geç 15 gün içerisinde ilgiliye ve yönetim kuruluna bildirilir.

8-Disiplin kurulunca 3 ay içerisinde karara bağlanmayan disiplin dosyaları kendiliğinden düşer.

9-Disiplin kurulu vereceği bir kararla ilgili olarak kendi arasında gizli oy veya açık oy usulü ile oylamayı kararlaştırabilir.

d)Disiblin cezaları:
1-Uyarma (Sözlü olarak dikkati çekme)
2-Kınama (Yazılı bildirme)
3-Geçici çıkarma (Üç aydan bir yıla kadar)
4-Kesin çıkarma (Süresiz uzaklaştırma)

Herhangi bir üye cezalardan birine layık görülürse o yıl içerisinde yönetim kuruluna ve / veya diğer organlara seçilemezler.Seçilmiş bulunuyorlarsa bu görevdan feragat etmiş addolunurlar.Cezalar üye kayıt defterine işlenir.

BÖLÜM C
MALİ GELİRLER VE TASVİYE İLE İLE İLGİLİ SON HÜKÜMLER

Madde 21-DERNEĞİN GELİRLERİ
Derneğin gelirleri aşağıdaki gelirlerden ibaret olup bunların dışında ne suretle olursa olsun gelir elde edilemeyeceği gibi, söz konusu gelirler ancak derneğin iş ve hizmetlerinin görülmesi ve tüzükte yazılı gayeler için kullanılabilir.

a)Derneğin gelirleri:
1-Dernek tarafından yapılan sosyal faaliyetlerden elde edilen gelirler.
2-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
3-Bağış ve yardımlardan
a) Dernek hangi şartla olursa olsun hiç bir siyasi parti veya siyasi oluşumdan bağış ya da parasal yardım kabul edemez.
4- Derneğin hizmetlerinden elde edilen gelirler

b)Derneğin Feshi:
Derneğin genel kurulu herhangi bir zaman derneğin feshine karar verebilir .Feshe karar verebilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip olan Üyelerden en az 2/3 ünün toplantıya katılması koşuldur.İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa tayin edilecek ikinci toplantıda üye sayısı
her ne olursa olsun fesh konusu görüşülebilir ve toplantıda hazır bulunulan
üyelerin 2/3 ünün olumlu oylarıyla fesh kararı alınabilir.

c)Tasfiye:
Derneğin feshi veya kendiliğinden dağılması halinde derneğin mal varlığı , mevcut borç veya borçlar ödendikten sonra geriye kalan para , mal v. s aynı amaçlı başka bir kuruma (derneğe) veya Sağlıkla ilgili Bakanlığa devredilir.

d)Dernek Başkanı genel kurul kararlarını ve atadığı yeni yönetim kurulunun görev ve isim listesini on beş gün içerisinde kaymakamlığa bildirmekle mükelleftir..

e) Derneğin lokali olması halinde üye olmayanlar devam edemez.

 
 
  KIBRIS TÜRK ORTOPEDİK
  ÖZÜRLÜLER DERNEĞİ
 
 
       
KTOOD Mehmet Reis Fizik Tedavi Rehabilitasyon Merkezi

 

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği
Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Kuruluşu Mehmet Reis Fizik Tedavi Rehabilitaston Merkezi Kuruluşu Adres: Dr. Niyazi Manyera Sok. No:20/C Ortaköy Lefkoşa - KKTC - Mersin 10 Turkey

Tel: (0392) 223 84 36-37
GSM: 860 1020@2014 Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği
Tüzük
Yönetim Kurulu Eğitim Hizmetleri
Follow Us
Facebook ve Twitter hesabımızdan
bizi takip ediniz...
Özürlülerle İlgili yasa ve tüzükler Çalışma Saatleri
Üye Kayıt İşlemleri Grub Ekzersiz Programları
   
  Designed & Powered by Dotmasterz